நினைவுகள்

பெருக்கெடுக்கும் கண்ணீர்
வடிகாலமைப்புக்களை தகர்த்த பின்னும்
மூழ்கிபோக மறுக்கிறது
உன் நினைவுகள்!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: