வாழ்க்கை

வாழ்க்கை என்பது ஒரு குட்டிக்கவிதை!
படிக்கும் போதே அர்த்தம் புரிவது
ஒரு சிலருக்கு மட்டும்தான்!
படித்த பின் புரிந்து கொள்கிறார்கள்
இன்னும் சிலர்!
பலருக்கோ பலமுறை படித்த பின் தான்
அர்த்தம் புரிகிறது!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: