மீண்டும் நான்….

எங்கோ ஓர் தாய்க்குருவி இரை தேடிப்புறப்பட்டுக்கொண்டிருக்கிறது … கீச்சிடும் குஞ்சுகளுக்கு  உணவோடு தாயும் திரும்பும் புள்ளி வரை எதிர்பார்ப்பொன்றிலேயே இனிமேல் காலம் நகரப்போகிறது! எனக்கு? மறையும் ஆதவன் விடியலில் மீளெழும் போது அர்த்தமேயின்றி நாட்கள் விடிகின்றன. ‘ சத்தமிடும் உங்கள் பேச்சுக்களின் நடுவில் என் இருப்பும் கலந்து விட தனிமையில் மட்டும் பேரோசையுடன் மொழிபெயர்க்கப்படுகின்றன என் மௌனங்கள்! என் இருப்பின் அர்த்தமே புரியாத நிலையில்… என் மீதான உங்கள் பார்வைகளின் அர்த்தங்களை மொழிபெயர்க்க முயல்கிறேன் !!!! வேதனையின்Continue reading “மீண்டும் நான்….”